Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:series[er]=Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Bylo nalezeno 118 titulů. Seřazeno podle pořadí v sérii vzestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Jana Chamonikolasová: Intonation in English and Czech Dialogues. Klikněte pro více informací.

1. Intonation in English and Czech Dialogues
Jana Chamonikolasová

Nakladatel: Masarykova univerzita
Rozsah: 120 stran
EAN: 9788021044685
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Cizí jazyky • Angličtina
Anotace: Monografie je korpusovou studií intonace v anglické a české konverzaci. Zaměřuje se na délku intonační jednotky, pozici nukleárního tónu, slovně druhové zařazení nositele nukleárního tónu, jeho funkci ve větné perspektivě a na kontury různých typů intonačních jednotek. Tyto jevy byly zkoumány ve čtyřech textech – dvou překladových verzích divadelní hry (české a anglické) a dvou paralelních (srovnatelných) přirozených dialozích (jednom českém a jednom anglickém). Studie srovnává nejen anglické texty s českými, ale také literární dialogy s texty přirozenými (v obou jazycích).
K vypůjčení do: 17.12.2350


Ivo Buzek: La imagen del gitano en la lexicografía española. Klikněte pro více informací.

2. La imagen del gitano en la lexicografía española
Ivo Buzek

Nakladatel: Masarykova univerzita
Rozsah: 278 stran
EAN: 9788021051805
Kategorie: Literatura faktu, učebnice
Anotace: Kniha pojednává o historii výpůjček ze španělského dialektu romštiny, tzv. caló, do evropské španělštiny a o vývoji přijímání této parcely slovní zásoby do výkladových slovníků španělského jazyka. Všímá si jejich přijímání jak z kvantitativního hlediska, ale především pak z hlediska kvalitativního, tj. vývoje jejich zpracování v mikrostruktuře slovníkových hesel (text definice, přiřazená etymologie, přiřazení k registrům, zvolené příklady užití, atp.). Zvláštní důraz je především kladen na zpracování romismů v edicích normativního slovníku Španělské královské akademie, a to od prvního vydání z let 1726–1739 až po aktuální 22.…


Pavel Drábek: Fletcherian Dramatic Achievement. Klikněte pro více informací.

3. Fletcherian Dramatic Achievement
Pavel Drábek

Nakladatel: Masarykova univerzita
Rozsah: 214 stran
EAN: 9788021052819
Kategorie: Zájmy a koníčky • Literatura faktu, učebnice • Film, divadlo
Anotace: Vrcholným hrám Johna Fletchera (1579–1625), Shakespearova spolupracovníka a pokračovatele, byla věnována jen malá pozornost. Monografie analyzuje specifika her, které napsal Fletcher v období 1613–1625 a nabízí výklad v duchu raně barokního stylu. Poukazuje i na anachronistické požadavky, kterými byly fletcherovské hry doposud posuzovány.


Rostislav Niederle: Pojmy estetiky: analytický přístup. Klikněte pro více informací.

4. Pojmy estetiky: analytický přístup
Rostislav Niederle

Nakladatel: Masarykova univerzita
Rozsah: 172 stran
EAN: 9788021071315
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických souvislostí – to platí pro pojmy tradiční, jednak analýza pojmů – těch, které byly jako odborné termíny zavedeny relativně nedávno. Protože charakteristickým rysem analytické estetiky je kontrolovatelné uvažování o dané věci, je v první kapitole vyložen pojem argument.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Petr Stehlík: Aspectos problemáticos de la prefijación en español. Klikněte pro více informací.

5. Aspectos problemáticos de la prefijación en español
Petr Stehlík

Nakladatel: Masarykova univerzita
Rozsah: 79 stran
EAN: 9788021054431
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Cizí jazyky • Španělština
Anotace: Monografie se snaží přehlednou a stručnou formou postihnout hlavní teoretické problémy prefixace v současné španělštině. Kromě analýzy některých fenoménů odporujících základní španělské definici předpony jako morfému, který není nositelem slovního přízvuku a jehož užití na rozdíl od sufixace nevede ke změně lexikální kategorie, je pozornost věnována především dodnes neuzavřenému sporu o postavení prefixace mezi ostatními slovotvornými postupy (tj. její příslušnosti k derivaci či kompozici), stejně jako diskutabilnímu zařazení řecko-latinských kořenů (tzv. prefixoidů) do kategorie předpon či slovotvorných základů.


Václav Štěpánek: Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Klikněte pro více informací.

6. Jugoslávie – Srbsko – Kosovo
Václav Štěpánek

Nakladatel: Masarykova univerzita
Rozsah: 471 stran
EAN: 9788021054769
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny • Moderní dějiny
Anotace: Kosovská otázka je složitým komplexem problémů, vyplývajících z těžkostí soužití místně většinového albánského a menšinového srbského obyvatelstva na malém území uprostřed Balkánu. Předkládaná monografie popisuje snahy o řešení tohoto problému v průběhu 20. století. Kniha podává především obraz komunistických snah o sanaci kosovské otázky, zevrubně ale skicuje i historii dějů spojených s Kosovem v meziválečné královské Jugoslávii a během II. světové války. Gros spisu analyzuje na základě detailního studia archivních pramenů vznik, vývoj a fungování kosovské autonomie od roku 1945 do roku 1990. V závěru si práce všímá také vzestupu nacionalismu na…
Databáze knih: 75 % (4 hodnocení)


Ivana Holzbachová: Příspěvky k dějinám francouzské filozofie společnosti. Klikněte pro více informací.

7. Příspěvky k dějinám francouzské filozofie společnosti
Ivana Holzbachová

Nakladatel: Masarykova univerzita
Rozsah: 168 stran
EAN: 9788021055308
Kategorie: Politologie, sociologie • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Předmětem knihy jsou tři významní francouzští myslitelé 18. a 19. století: Ch.-L. Montesquieu, Voltaire a E. Durkheim. Jejich výběr znamená pokračování zájmu autorky o francouzskou historiografickou školu – Annales. Ta se místy odvolávala na Voltaira a Durkheima, jako na ty, kdo se zabývali dějinami v jejich širším sociálně kulturním smyslu. Montesquieu sice není chápán jako předchůdce školy Annales, avšak číst Voltaira bez jeho velkého současníka není vhodné. Kromě toho i na Montesquieua se můžeme dívat jako na sociálně politického myslitele, který podle některých patří k předchůdcům sociologie a který v analýze společnosti upozorňoval na prvky, jež byly spíše…


Klára Osolsobě: Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. Klikněte pro více informací.

8. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny
Klára Osolsobě

Nakladatel: Masarykova univerzita
Rozsah: 220 stran
EAN: 9788021055650
Kategorie: Společenské, humanitní vědy • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Cílem práce je prozkoumat meze a možnosti automatické analýzy některých pravidelných typů derivací v češtině. Zaměřili jsme se na vybrané typy neverbálních substantiv a adjektiv. Za zásadní přínos pokládáme to, že jsme navrhli a otestovali formální popis tvoření slov derivací spoluutvářenou řadou morfonologických alternací na různých úrovních. Vyšli jsme z vlastního systematického popisu pravidel alomorfe ve slovesném tvarosloví založeného na analýze dat rozsáhlého strojového slovníku češtiny a korpusů. Metoda formálního popisu slovotvorných vtahů je obecná, lze ji tudíž aplikovat na další (v práci nezachycené) slovotvorné třídy a typy. Formální popis představený…


Margita Havlíčková: Berufstheater in Brünn 1668–1733. Klikněte pro více informací.

9. Berufstheater in Brünn 1668–1733
Margita Havlíčková

Nakladatel: Masarykova univerzita
Rozsah: 181 stran
EAN: 9788021060517
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Zájmy a koníčky • Historie, dějiny • Film, divadlo
Anotace: Německy psaná monografie o profesionálním divadle v Brně v období baroka se opírá o původní výzkum dosud nereflektovaných a nikdy nepublikovaných archivních pramenů uložených ve fondech brněnských archivů. Zkoumané téma vykazuje četné přesahy, které svým významem vřazují lokální historii profesionálního divadla v Brně do rozsáhlého kontextu barokního divadla střední Evropy. České vydání knihy (2009) se setkalo s nadšeným přijetím v odborných kruzích a se superlativními recenzemi v odborném tisku. Německá verze vychází po opakovaných žádostech zahraničních odborníků.


Antonín Bartoněk: Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů. Klikněte pro více informací.

10. Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů
Antonín Bartoněk

Nakladatel: Masarykova univerzita
Rozsah: 253 stran
EAN: 9788021056787
Kategorie: Antika a pravěk • Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Výbor 173 starořeckých nápisů v cca 25 místních nářečích, doprovázený českými překlady s gramatickými poznámkami a s úvodem o mykénském dialektu staré řečtiny a dílčími nářečními přehledy.


  

  

1 – 10 / 118

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]