Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=VeRBuM.

Bylo nalezeno 42 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Radim Bačuvčík: Jak posloucháme hudbu?. Klikněte pro více informací.

1. Jak posloucháme hudbu?
Radim Bačuvčík

Nakladatel: VeRBuM
Rozsah: 140 stran
EAN: 9788090427389
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Psychologie
Anotace: Kniha se pokouší přispět k diskuzi nad otázkou, jaký mají jednotlivé části veřejnosti vztah k hudbě a jak se tento vztah reálně projevuje v jejich nákupním chování na trzích s hudbou. Kniha je jedním z výstupů autorova dlouhodobého výzkumu nákupního chování na trzích kulturních produktů, který se postupně zabývá vztahy mezi poptávkovou stranou jednotlivých trhů kulturních produktů i podrobnou deskripcí stavu a vývoje preferencí při nákupním chování obyvatel České republiky na těchto trzích.
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


Radim Bačuvčík: Marketing neziskových organizací. Klikněte pro více informací.

2. Marketing neziskových organizací
Radim Bačuvčík

Nakladatel: VeRBuM
Rozsah: 190 stran
EAN: 9788087500019
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, business, management • Reklama, marketing, obchod
Anotace: Kniha podává ucelený pohled na to, jak v současné době funguje marketing a marketingová komunikace v prostředí neziskových organizací. Je doplněna řadou aktuálních případových studií, které ilustrují, s jakými příležitostmi a překážkami se nekomerční organizace setkávají, když chtějí zavádět marketingové přístupy známé z komerční sféry.
Databáze knih: 80 % (1 hodnocení)


Jan Závodný Pospíšil, Věra Kozáková: Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality. Klikněte pro více informací.

3. Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality
Jan Závodný Pospíšil, Věra Kozáková

Nakladatel: VeRBuM
Rozsah: 124 stran
EAN: 9788087500330
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, business, management • Ekonomie, ekonomika
Anotace: Kniha Racionální spotřebitelské chování a vliv iracionality se zabývá vlivem faktorů iracionálního lidského chování na proces spotřebitelského rozhodování. V první části knihy jsou zpracována teoretická východiska týkající se problematiky současného stavu v oblasti marketingu, postmoderního spotřebitele, procesu reklamní komunikace, spotřebního chování, behaviorální ekonomie a vlivu iracionálních faktorů lidského chování na racionální rozhodování spotřebitele. V další části je analyzováno kupní chování spotřebitele při nákupu konkrétního produktu. Kniha přináší návrh obecných opatření pro zvýšení úspěšnosti přenosu reklamního sdělení při vlivu faktorů…
Databáze knih: 60 % (1 hodnocení)


Radim Brázda: Ethicum. Klikněte pro více informací.

4. Ethicum
Radim Brázda

Nakladatel: VeRBuM
Rozsah: 188 stran
EAN: 9788090427396
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy
Anotace: Ethicum je učeno pro základní orientaci v etice. S pomocí příkladů a explikací představuje základní sféry etického zájmu (deskriptivní etika, deontická logika, metaetika, normativní etika, aplikovaná etika). Vstup do textu otevírá set základních otázek, které si etika tradičně pokládala a pokládá je i v novějších modifikacích a upřesněních.br> Ethicum směřuje od otázek, základních morálních přesvědčení a jejich zdůvodnění k jednotlivým způsobům, kterými je možné zahájit systematické studium etiky. Ethicum se nepokouší vyjít vstříc speciální cílové skupině čtenářů. Pokouší se předložit problémy morální filozofie v rovinách a v podobách,…
Databáze knih: 53 % (3 hodnocení)


Ján Šugár, Lenka Jakubcová: Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech policistů ČR. Klikněte pro více informací.

5. Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech policistů ČR
Ján Šugár, Lenka Jakubcová

Nakladatel: VeRBuM
Rozsah: 146 stran
EAN: 9788087500415
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, business, management • Management, personalistika
Anotace: Monografie přináší výsledky výzkumu postojů příslušníků Policie ČR k vybraným negativním společenským jevům a možnostem jejich prevence a řešení.


Václav Stříteský: Diference ve spotřebním chování mužů a žen. Klikněte pro více informací.

6. Diference ve spotřebním chování mužů a žen
Václav Stříteský

Nakladatel: VeRBuM
Rozsah: 264 stran
EAN: 9788087500651
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, business, management • Reklama, marketing, obchod
Anotace: Odborná monografie se zabývá významem pohlaví jako tradičního kritéria segmentace spotřebních trhů. Vychází z předpokladu, že mužské a ženské role nejsou neměnné a dochází k jejich pozvolným změnám. Tyto změny mohou mít závažné dopady na marketingovou orientaci firem. Monografie se zabývá diferencemi mužů a žen pokud jde o spotřebu produktů vybraných kategorií, využívání volného a mimopracovního času, mediální chování a další polohy s marketingovým významem včetně zachycení dynamiky vývoje. Významnou část tvoří pohled na odlišností chování mužů a žen v internetovém prostředí, a to jak z hlediska preference sledovaných témat, tak kupního chování a…
K vypůjčení do: 30.12.2999


Radim Bačuvčík: Divadlo a film. Klikněte pro více informací.

7. Divadlo a film
Radim Bačuvčík

Nakladatel: VeRBuM
Rozsah: 116 stran
EAN: 9788087500248
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, business, management • Reklama, marketing, obchod
Anotace: Tato monografie se pokouší na základě dat výzkumné povahy podat komplexní pohled na to, jaký je vztah lidí k divadlu a filmu. Jednotlivé kapitoly se blíže zabývaly otázkou, s čím vším preference divadla a kina může souviset. Je zde zkoumán vliv návštěv těchto kulturních zařízení v dětství s rodiči či jinými příbuznými (tedy jinými slovy vliv výchovy a rodiny), to, zda se o divadlo a kino zajímají též známí a přátelé respondentů (tedy vliv společenského prostředí), preference konkrétních divadelních a filmových žánrů, okolnosti návštěv (s kým je respondenti navštěvují, kdo je iniciátorem návštěv), asociace, které si lidé s těmito uměleckými formami…


Věra Kozáková, Jiří Vaněk, Tomáš Vican: Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví. Klikněte pro více informací.

8. Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví
Věra Kozáková, Jiří Vaněk, Tomáš Vican

Nakladatel: VeRBuM
Rozsah: 90 stran
EAN: 9788087500293
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, business, management • Management, personalistika
Anotace: Cílem této monografie je ukázat, jaká jsou specifika formulace business strategie ve zdravotnictví, tedy oblasti, ve které se úzce a často velmi problematickým způsobem prolínají zájmy státu (veřejné správy), politických stran, podnikatelských organizací, neziskových organizací (jimiž je značná část zdravotnických zařízení), pacientů a veřejnosti. Způsob formulace business strategie pro SBU bude představen jak teoreticky, tak i prakticky na příkladu společnosti, která v této monografii nese fiktivní název VINGAL, a. s. Tato společnost ve skutečnosti patří k největším prodejcům zdravotnických prostředků a provedené analýzy odrážejí reálný stav celého odvětví v dané…


Radim Bačuvčík, a kol.: Globální a lokální v marketingové komunikaci. Klikněte pro více informací.

9. Globální a lokální v marketingové komunikaci
Radim Bačuvčík, a kol.

Nakladatel: VeRBuM
Rozsah: 136 stran
EAN: 9788087500361
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, business, management • Reklama, marketing, obchod
Anotace: Kniha ukazuje, jak různě je možno pohlížet na dualitu vztahu globálního a lokálního ve světě marketingové komunikace. Jednotlivé kapitoly této kolektivní monografie si všímají postupů při propagaci určitých produktů nebo myšlenek na globální a lokální úrovni a zabývají se možnostmi jejich přenosu z jedné úrovně na druhou. Kniha je třetím dílem monografické řady Protipóly marketingové komunikace a navazuje na předchozí díly Žena a muž v MK, Tradiční a nové v MK a Soukromé a veřejné v MK.


Radim Bačuvčík: Hudba a my. Klikněte pro více informací.

10. Hudba a my
Radim Bačuvčík

Nakladatel: VeRBuM
Rozsah: 308 stran
EAN: 9788087500842
Kategorie: Literatura faktu, učebnice • Ekonomie, business, management • Reklama, marketing, obchod
Anotace: Tato monografie nabízí obraz vztahu lidí k hudbě, který je načrtnut pomocí kombinace závěrů kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum nabídl pohled na otázku, proč lidé poslouchají hudbu, jaké motivace je k tomu vedou a jaké pocity jim to dodává. Výzkum odhalil určité strategie, které lidé používají, když chtějí pomocí hudby podpořit, doplnit nebo udržet dobou náladu, nebo když chtějí kompenzovat či vyřešit náladu špatnou. Kvantitativní výzkum měl dvě části. První z nich byla zaměřena na zodpovězení otázky, jaký má česká veřejnost postoj ke koncertně provozované hudbě. Druhá část výzkumu byla zaměřena na identifikaci publika jednotlivých…
K vypůjčení do: 30.12.2999


  

  

1 – 10 / 42

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]