Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Stránka je optimalizována pro použití na počítačích. Na mobilních zařízeních se část obsahu nezobrazuje.

Vyhledávám… extra:publisher[er]=P3K.

Bylo nalezeno 25 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

Todd Hasak-Lowy, Michael Gruenbaum: Někde ještě svítí slunce. Klikněte pro více informací.

1. Někde ještě svítí slunce
Todd Hasak-Lowy, Michael Gruenbaum

Nakladatel: P3K
EAN: 9788087343760 借
Klíčová slova: Dětská literatura • Beletrie pro děti
Anotace: Strhující paměti psané v první osobě přítomného času sledují očima mladého Michaela stále otřesnější vývoj událostí v nacisty okupovaném Československu mezi lety 1939–1945. Zpočátku v desetiletém Míšovi roste pocit nespravedlnosti, vůči níž protestuje slovy: „Každý den nějaký nový předpis a horší jídlo a žádný fotbal.“ Když německá armáda obsazuje Prahu, sleduje pochodující vojáky spíš zvědavě než vyděšeně, dokud ovšem nezahlédne manželský pár, který páchá sebevraždu skokem z balkónu a až do poslední chvíle se drží za ruce. Pak už je jen čím dál hůř: ghetto, žluté hvězdy, vražda otce, vzrůstající pocit nebezpečí, hlad, ponížení. To vše…
Databáze knih: 93 % (37 hodnocení)
K vypůjčení do: 02.05.2035


Eva Roubíčková: Terezínský deník 1941–45. Klikněte pro více informací.

2. Terezínský deník 1941–45
Eva Roubíčková

Nakladatel: P3K
EAN: 9788087343005
Klíčová slova: Biografie, osobnosti • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Terezínský deník Evy Roubíčkové je nejen svědectvím o osudu konkrétního člověka, ale současně autentickým historickým materiálem, přibližujícím život v ghettu. Zachycuje popravy v počátečním období existence ghetta, vlny transportů odvážejících židovské vězně na Východ, tzv. zkrášlování ghetta před návštěvou delegace Červeného kříže a jiné. Stejně tak zde nalezneme svědectví o každodenních starostech a nemnoha radostech vězňů, zejména však o represích a tragédiích, které především určovaly ráz života v terezínském nuceném společenství. Deník též přibližuje niterné pocity mladého člověka konfrontovaného s tragédií svých…
Databáze knih: 83 % (44 hodnocení)


Jonathan Sacks: O svobodě a náboženství. Klikněte pro více informací.

3. O svobodě a náboženství
Jonathan Sacks

Nakladatel: P3K
EAN: 9788087186008 借
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Kniha obsahuje třicet šest zamyšlení, ve kterých se rabín Sacks (vrchní rabín britského Commonwealthu) zabývá problémy současnosti na pozadí starozákonních textů a naopak vysvětluje biblické texty na příkladech z dnešního světa. Z názvů kapitol vybíráme: Násilí ve jménu náboženství • Víra a odvaha • Babylonský příběh • Dlouhá cesta ke svobodě • Judaismus a islám • Modlitby praotců • Esav s lidskou tváří • Vyvolení a ti druzí • Morální dilema • Tváří v tvář vlastnímu osudu • Revoluce času • Efraim a Menaše.
Databáze knih: 100 % (13 hodnocení)


Břetislav Olšer: Izraelské osudy. Klikněte pro více informací.

4. Izraelské osudy
Břetislav Olšer

Nakladatel: P3K
EAN: 9788087186039 借
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Kniha Izraelské osudy. Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi publicisty Břetislava Olšera spojuje pohled na současný Izrael, úvahy autora o izraelsko-palestinském konfliktu a o historii země. Ta je zachycena i v příbězích imigrantů, Čechů přeživších holokaust. „V izraelsko-palestinském konfliktu nejde o boj okupanta s okupovaným, nýbrž o svár dvou národů, z nichž oba si nárokují (právem) celé sporné území. Spor lze proto řešit jedině kompromisem, v rámci něhož se oba národy musejí zříci části svých oprávněných požadavků. Pokus rozhodnout spor silou zbraní v žádném případě nevede k řešení.“ (Z kapitoly Prorokování odňato prorokům,…
Databáze knih: 82 % (9 hodnocení)


Stanislav Poskočil: Egon Morgenstern - Přežil jsem peklo gulagu. Klikněte pro více informací.

5. Egon Morgenstern - Přežil jsem peklo gulagu
Stanislav Poskočil

Nakladatel: P3K
EAN: 9788087343531
Klíčová slova: Biografie, osobnosti • Literatura faktu, učebnice
Anotace: Mezi těmi, kteří za druhé světové války opustili své domovy, aby se zbraní v ruce bojovali proti hitlerovskému Německu, byl i Egon Bernard Morgenstern, občan Československé republiky, židovské národnosti. Útěkem z vlasti projevil touhu vzít do ruky zbraň a bojovat v řadách Rudé armády, čímž by zároveň unikl plynovým komorám a spalovacím pecím německých vyhlazovacích táborů. Jako řada jiných skončil v pekle sovětských gulagů, kde musel za otřesných podmínek bojovat o holý život….
Databáze knih: 60 % (22 hodnocení)
K vypůjčení do: 30.12.2030


Jan Divecký: Izrael soudců a králů. Klikněte pro více informací.

6. Izrael soudců a králů
Jan Divecký

Nakladatel: P3K
EAN: 9788090358447
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Pokračování úspěšného titulu Příběhy Tóry. Komentované starozákonní příběhy od počátků dobývání Izraele po krále Davida. Základní příběhy Tanachu s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů (Maimonides, Nachmanides, Raši, ...). Publikace seznamuje čtenáře s obsahem příběhů (knihy Jehošua, Soudců a Šmuelova), důraz je však kladen především na interpretaci významu těchto událostí.
Databáze knih: 100 % (5 hodnocení)


František Straka, Bohuslava Zicháčková, Čestmír Šikola, Jindřich Fiala, Jaroslav Pospíšil: Clay-Eva ve vzpomínkách radisty skupiny a spolupracovníků. Klikněte pro více informací.

7. Clay-Eva ve vzpomínkách radisty skupiny a spolupracovníků
František Straka, Bohuslava Zicháčková, Čestmír Šikola, Jindřich Fiala, Jaroslav Pospíšil

Nakladatel: P3K
EAN: 9788087343296
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Historie, dějiny
Anotace: Československé ministerstvo národní obrany v Londýně předpokládalo, že se rok 1944 stane rozhodujícím pro porážku nacistického Německa. V případě povstání v českých zemích mohli sehrát rozhodující roli speciálně vycvičení příslušníci zahraniční armády. Z toho důvodu bylo zahájeno vysílání dalších paraskupin do protektorátu. Úkolem paraskupiny Clay bylo vybudovat zpravodajskou organizaci a udržovat radiotelegrafické spojení se zpravodajským odborem ministerstva národní obrany a podávat důležitá hlášení politického, hospodářského a vojenského charakteru z daného prostoru. Zpravodajci se při budování sítí pro svoji činnost opírali o statečné pomocníky.…
Databáze knih: 100 % (4 hodnocení)
K vypůjčení do: 31.12.2030


(rabi Löw) Maharal: Stezka návratu. Klikněte pro více informací.

8. Stezka návratu
(rabi Löw) Maharal

Nakladatel: P3K
EAN: 9788090358775
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Ústředním tématem knihy Netivot olam je vnímání etiky lidského konání podložené citáty z Tanachu a Talmudu. Jak napsal rabi Löw v předmluvě své knihy: „Je patrné, že staří učenci kladli lidem na srdce moudrá slova o morálce a mnohá z nich se nacházejí v Talmudu, aby vedla lidi po cestách dobrých a přímých. A zdálo se mi správné tato slova sesbírat a uspořádat. Mým jediným přáním je, aby ten, kdo hledá poučení o morálce, která je v souladu s názory rabínů, našel vše pohromadě, v jedné knize. A nazval jsem tuto knihu Stezkami světa (Netivot olam), na nichž není smrti.“ — Pro toto české vydání jsme vybrali reprezentativní ukázky ze čtyř…
Databáze knih: 100 % (2 hodnocení)


Jan Gazda, Václav Liška, Bořivoj Marek: Kritické myšlení. Klikněte pro více informací.

9. Kritické myšlení
Jan Gazda, Václav Liška, Bořivoj Marek

Nakladatel: P3K
EAN: 9788087343883
Klíčová slova: Osobní růst, motivace • Osobní rozvoj, životní styl • Komunikace • Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Psychologie
Anotace: Publikace je věnována kritickému myšlení a kognitivním zkreslením. Kritické myšlení je jednou z nejpotřebnějších dovedností pro 21. století, ale zároveň je jednou z dovedností, která ve výuce na všech stupních škol nejvíce chybí. Dovednost kriticky přemýšlet je důležitá zejména proto, že svět se stává rychlejším a komplikovanějším. V takovém prostředí už naše intuice nestačí a pro lepší rozhodnutí je potřeba znát klamy, kterým podléhá naše vnímání a myšlení, a vědět, jak šikovně používat rozum. Proto se kniha zaměřuje na to, jak kritické myšlení rozvíjet u sebe a ostatních, jak rozpoznávat klamy ve vnímání a v úsudku, a představuje široké…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)
K vypůjčení do: 23.03.2030


(rabi Löw) Maharal: Cesta života (Derech chajim). Klikněte pro více informací.

10. Cesta života (Derech chajim)
(rabi Löw) Maharal

Nakladatel: P3K
EAN: 9788087186022
Klíčová slova: Literatura faktu, učebnice • Společenské, humanitní vědy • Náboženství, teologie
Anotace: Kniha Derech chajim je mezi Maharalovými spisy výjimečná tím, že je souhrnným komentářem k jednomu celému traktátu Talmudu, k traktátu, který sám Maharal nazýval drahým a vznešeným, k traktátu Avot. Když Maharal dopsal tuto knihu, propojil tak v jeden celek hned tři ze svých oblíbených témat. Otázky etiky lidského chování, pojetí rabínské tradice judaismu a význam studia textů Mišny. Při pečlivém plánování svého díla, které Maharal dokládá v předmluvách ke svým knihám, nemohl Pirkej avot opomenout. Traktát Avot se totiž liší od všech ostatních částí Mišny tím, že se vůbec nezabývá náboženským právem, zato se plně věnuje otázkám morálky, slušnosti a…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


  

  

1 – 10 / 25

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]