Půjčování e-knih v knihovnách: výsledek vyhledávání

Vyhledávám… extra:publisher[er]=institut pro studium literatury.

Bylo nalezeno 11 titulů. Seřazeno podle normalizovaného hodnocení sestupně. Pokud si chcete některou z uvedených e-knih vypůjčit, klikněte na její název. Na další stránce naleznete odkazy do katalogů zapojených knihoven.

1. Čtení o Václavu Havlovi
Michael Špirit (ed.)

Vydáno: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899007
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Z nesmírně rozsáhlé havlovské literatury vybírá Čtení o Václavu Havlovi nejcennější bezprostřední kritické ohlasy na autorova dramatická a esejistická díla. Stati Evy Uhlířové, Jana Grossmana, Sergeje Machonina, Jindřicha Černého, Ivana M. Jirouse či Jany Patočkové sledují dramatickou tvorbu Václava Havla od premiéry Zahradní slavnosti v roce 1963 až do posledního dramatického (a filmového) díla Odcházení. Kniha se soustředí na pojednání o tematických a tvárných dominantách Havlovy tvorby (divadelní hry Vyrozumění, Largo desolato a Pokoušení), neopomíjí ale ani kritiku autorových esejí (Dopis Gustávu Husákovi, Moc bezmocných, Letní přemítání, Prosím stručně). Vedle…
Databáze knih: 100 % (1 hodnocení)


2. Čtení o Dantovi Alighierim
Martin Pokorný (ed.)

Vydáno: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899564
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Čtení o Dantovi Alighierim je první samostatnou publikací, která českému čtenáři umožňuje porozumět autorovu nejslavnějšímu dílu. Dantova Božská komedie je k dispozici ve čtyřech kompletních překladech, rozborů jeho poetiky je v našem prostředí však zřetelný nedostatek. Stati z rozmezí let 1890–1910 byly vybrány tak, aby předvedly podrobnou analýzu konkrétních úseků básnického textu a poskytly zájemci o výklad nástroje, jichž bude schopen využít i samostatně. Někdy jsou probírány zdánlivé kuriozity, jež ale mohou poskytnout obecnější klíč: Jak to, že je v pekle vidět? Proč se poutník Dante na některé hříšníky obrací s otevřeným vztekem? Jindy…
Databáze knih: 80 % (2 hodnocení)


3. Čtení o Karlu Teigovi
Jan Wiendl (ed.)

Vydáno: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899274
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Texty o díle Karla Teigeho, jež přináší tato antologie, vytvářejí mnohovrstevný a v lecčems protikladně vyhraněný obraz přijetí Teigových programových a teoretických prací a kulturněpolitických postojů – tak, jak se formovaly v prvních dvou dekádách jeho působení, tedy v letech 1919 až 1938. Polemické a kritické články, recenze a zprávy postupují od nejranější recepce Teigových stanovisek spojených zejména se sdružením Devětsil a diskusemi o proletářské literatuře k podnětům poetistickým a surrealistickým; antologie se zaměřuje také na tzv. generační diskusi, v níž Teige hájí svobodu umělecké tvorby a současně se dosud – sám bezpartijní –…
Databáze knih: 60 % (1 hodnocení)


4. E*forum 2018
Luboš Merhaut (ed.)

Vydáno: Institut pro studium literatury
EAN: 9990001855055
Klíčová slova: Elektronické knihy, Umění a kultura
Anotace: Ročenka E*forum 2018 dokumentuje kontinuální snahu zřetelně, svébytnou a přístupnouformou nabídnout živý a otevřený prostor – mimo konvencionalizovaný „provoz“ – proliterárněhistorické kritické čtení, názory a inspirace. Soubor je řazen chronologicky, podledata prvního zveřejnění, nejprve v řadě české (existuje-li německý ekvivalent, značíme cz/de),poté v německé; texty byly pro přítomné knižní vydání přehlédnuty, text sjednocenv interpunkci a po stránce pravopisné. Kniha je doplněna seznamem recenzovaných knih,medailony autorů a opatřena jmenným heslářem. Zařazené texty se podílejí na realizaci zastřešujícího plánu: usilovat o pokud možnosoustavnou reflexi…


5. Echa 2012
Michael Špirit (ed.)

Vydáno: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899052
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Echa 2012 shrnují autorské články a recenze kriticky reflektující aktuální dění v literární vědě a spřízněných humanitních oborech, které byly v pravidelném sledu po celý rok 2012 publikovány on-line na webových stránkách Institutu pro studium literatury www.ipsl.cz. Echa IPSL usilují prohloubit nezávislou reflexi oboru a vytvořit prostor pro původní, věcné a kritické myšlení opírající se o odpovědný pramenný průzkum a nezbytnou bibliografickou, textologickou, literárněhistorickou i teoretickou práci. Texty jednotlivých příspěvků se zabývají novými pracemi z české a překladové humanitní produkce, věnují se rovněž monografickým bilancím, dále vztahům mezi…


6. Čtení o Bohumilu Hrabalovi
Annalisa Cosentino (ed.)

Vydáno: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899526
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Čtení o Bohumilu Hrabalovi přináší kritickou reflexi autorova díla, která je reprezentována hlavně pracemi, jež se věnují obecnějším problémům literární poetiky a snaží se Hrabalovy texty i myšlení analyzovat v souvislosti s evropskou kulturní a literární tradicí 20. století. Knihu zahajuje zakladatelský kritický rozbor, který v r. 1956 Hrabalovu psaní věnoval Václav Havel; dále jsou v ní zastoupeny další mezníkové studie (Emanuel Frynta, Jan Lopatka, Josef Zumr, Milan Jankovič), opomenuta nezůstává ani zahraniční reflexe (Giuliana Polenta) a biograficky laděné texty (Josef Škvorecký, Jan Zábrana, Jan Skácel). Zařazené autorské texty autoreflexivního rázu…
K vypůjčení do: 17.11.2026


7. Čtení o Jaroslavu Vrchlickém
Michal Topor (ed.)

Vydáno: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899014
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Kniha ukazuje básníka Jaroslava Vrchlického z perspektivy tázání po životnosti díla, jak byla sledována v kritické rozpravě v prvních čtyřiceti letech 20. století – zčásti už za života autorova. Čtení o Jaroslavu Vrchlickém je uvedeno studií, která provádí po debatách o básníkově tvorbě od sedmdesátých let 19. století až po poválečnou literárněhistorickou produkci (často schematizující začleňování básníkova odkazu do aktuálního kánonu) a moderní básnické výbory z jeho díla. Antologie přináší jak texty podrývající roli a význam Jaroslava Vrchlického pro „dnešek“ (Viktor Dyk, J. S. Machar), tak pokusy o jeho kritickou rehabilitaci, vyzdvižení živých…


8. Čtení o T. G. Masarykovi
Lucie Merhautová (ed.)

Vydáno: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899663
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Antologie Čtení o T. G. Masarykovi představuje období 1910–1938, kdy byly identifikovány důležité masarykovské otázky a výzvy. Podtitul Literatura – člověk – svět upozorňuje na komplexnost Masarykova estetického myšlení, na jeho mezioborovou souvztažnost. Široká znalost umění a literatury souvisela s Masarykovou představou vzdělanosti a vycházel z ní zpravidla i ve svých pracích filozofických, sociologických, historických a politických. Chronologicky řazený výběr z obsáhlého materiálu zahrnuje texty různých žánrů a rozmanité povahy, usiluje o reprezentativnost zejména z hlediska tematického a zároveň volbou autorů významných, resp. zastupujících nejzávažnější…
K vypůjčení do: 11.09.2027


9. Echos 2014. Fórum pro germanobohemistiku / Germanobohemistisches Forum
Eva Jelínková (ed.)

Vydáno: Institut pro studium literatury
EAN: 9990001701468
Klíčová slova: Elektronické knihy - E-Knihy
Anotace: Echos 2014 shrnují recenzní příspěvky a články k česko-německým kulturním vztahům, resp. výzkumům zaměřeným na tuto oblast. Zabývají se převážně podněty v problematice německy psané literatury v českých zemích. Vydání elektronické knihy navazuje na předchozí průběžné zpřístupňování příspěvků na stránkách Institutu pro studium literatury, a to česky (www.ipsl.cz/echos) a německy (www.ipsl.cz/d-echos). V Echos, vydávaných Institutem pro studium literatury ve spolupráci s Ústavem germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Rakouským kulturním fórem v Praze se setkávají publikace odborníků působících v České republice i za jejími…


10. Čtení o Elišce Krásnohorské
Libuše Heczková (ed.)

Vydáno: Institut pro studium literatury
EAN: 9788087899281
Klíčová slova: Elektronické knihy - Učebnice, odborná literatura
Anotace: Čtení o Elišce Krásnohorské črtá příběh utváření obrazu kritičky, básnířky a emancipační aktivistky Elišky Krásnohorské, a to ve čtyřech obdobích jejího života: chronologicky pořádaný výbor z recenzí, článků, polemik, zpráv a kritik sleduje tuto jedinou básnířku „vyššího slohu“ od raných libret a sbírek básní, přes smetanovská libreta, soustavnou činnost literárněkritickou, vrcholné překlady poezie až k pozdním sbírkám a hlavně k ženským feministickým vzdělávacím a politickým snahám. Antologie zaznamenává nejen básnické a kritické polemiky při prosazování moderního pojetí literatury a překladu, ale i osobní, často genderově podmíněné útoky. Kniha…


  

  

1 – 10 / 11

 

[ Hlavní strana | Kontakt ]